ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2563

@น่าน : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2563

@น่านนคร “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เข้าร่วมประชุม
โดยในการประชุมในครั้งนี้ ได้สรุปผลการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่(เพิ่มเติม)โดยจัดทำโครงการ “กพด.สานฝัน ปันฮัก เพื่อน้อง” โดยสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมจำนวน 28 ทุน สรุปผลการมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2563 จำนวน 108 ทุน ทุนอุปการะเด็กในชุมชนของวัดที่จัดตั้งตู้รับบริจาค จำนวน 15 ทุน ทุนอุปการะเด็กให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส จาก กพด.ส่วนกลางจำนวน 50 ทุน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 19 ทุน สรุปยอดเงินตู้บริจาคกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่านและสรุปฐานะการเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
//สถานีข่าว พช.CNS จังหวัดน่าน//

(Visited 1 times, 1 visits today)