ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72

@น่าน : ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72

น่านนคร “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางดวงดาว มหานิล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 โดยจังหวัดน่านมีอาสาพัฒนาที่ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวนิลยา พรมมาสิทธิ์ นายพิทวัส วงศ์ม่านและนางสาวปวิตรา ใจสุภาพ
//สถานีข่าว พช.CNS จังหวัดน่าน//

(Visited 1 times, 1 visits today)