ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.น่าน ส่งเสริมผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

“พช.น่าน ส่งเสริมผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌷น่านเมืองเก่าที่มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 🌺

🌹🌹”พช.น่าน ส่งเสริมผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”🌹🌹
📌 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านนำโดยนางณัฐนรี ศรีชัยยะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่านร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน(ชตน.) โดยนางสาวกุล ปัญญาวงค์ ดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคีตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคีด้วยการบูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน (ชตน.) บ้านคัวะ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอ จำนวน 15 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจำนวน 15 คน และผู้นำพื้นที่ต้นแบบฯจำนวน 56 คน รวมทั้งสิ้น 86
คน
(double-decker bus) กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ทบทวนหลักกสิกรรมธรรมชาติ และเป้าหมายการสร้างฐาน 4 พอ ภาคปฏิบัติในเรื่องของหนองปลาโตไว คลองไส้ไก่ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างหมอดินแห้งชาม – น้ำชาม ทบทวนฐานพึ่งตนเองและภาคปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักสมุนไพร คนมีน้ำยา(ทำน้ำยาเอนกประสงค์ สบู่ แชมพู ถ่าน) และที่กรองน้ำดื่ม เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)