ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ประชุมเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

@น่าน : ประชุมเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางณัฐนรี ศรีชัยยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน ประชุมเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เพื่อหารือข้อราชการ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)