ข่าวประชาสัมพันธ์

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ออกกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ออกกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

24/08/2560@10.00 น.

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ออกกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่านในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส  5 ทุนๆ ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายชำนาญ บุดาสา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน นายประจักษ์จิตร สายนะที หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานฯ นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี พัฒนาการอำเภอปัว และทีมงาน สพอปัว ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และนำชมเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP บูธสัมมาชีพชุมชน การสาธิตอาชีพครัวเรือนที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)