ข่าวประชาสัมพันธ์

คำชี้แจงเพิ่มเติมประกอแบบและรำยละเอียดข้อกำหนดที่ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ เพื่อใช้ประกอบในการเสนอราคาคำชี้แจงเพิ่มประกอบแบบและรายละเอียดข้อกาหนดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

คำชี้แจงเพิ่มเติมประกอแบบและรำยละเอียดข้อกำหนดที่ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ เพื่อใช้ประกอบในการเสนอราคาคำชี้แจงเพิ่มประกอบแบบและรายละเอียดข้อกาหนดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยจามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แบบขยายเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว(เอกสารแนบข้อ 36)

http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp

(Visited 1 times, 1 visits today)