ข่าวประชาสัมพันธ์

รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายประจักษ์จิตร สายนะที หนก.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางกฤษฎา ส่งต่าย หนฝ.อำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานฯ รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ จากห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)