ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-716428 โทรสาร 054-716429 E-Mail : rnan@cdd.mail.go.th

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
 ผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3-4
  ผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1-2
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3-4
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1-2

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
ลักเกณฑ์การย้ายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คู่มือการปฏิบัติงาน
แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 
คู่มือปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนในกรมการพัฒนาชุมชน
คู่มือการใช้งาน TPMAP Logbook 
แนวทางการใช้จ่ายประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คู่มือศูนย์เรียนรู้ชุมชน
คู่มือการดำเนินงานจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563
คู่มือการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
  คู่มือการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
แนวทางการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
 คู่มือการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คู่มือการดำเนินงานปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
คู่มือกระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ด้วยเครื่องมือ CIA
แนวทางการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2
 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
      ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ

 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและการประสานแผนในพื้นที่อำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 พัฒนาชุมชนใสสะอาด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

ประกาศนโยบายมาตรการพัฒนาชุมชนใสสะอาดโปร่งใสและตรวจสอบได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

ผังการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ขั้นตอนการร้องทุกข์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามการควบคุมภายใน สพจ.น่าน
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีภายในหน่วยงาน 2563
คำสั่งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ
  รายงานการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563
 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563
 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563
  ค่านิยมองค์การ ABCDEF S&P
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ABCDEF S&P

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)