ประกาศจ.น่าน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ.น่าน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จ.น่าน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จ.น่าน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  กิจกรรมที่ ๒.๒ จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน ๔ หมู่บ้าน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๒.๒ จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน ๔ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จ.น่าน เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมที่ 3 (3.3จ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์ สโลแกนชุมชนและจัดทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ จ.น่าน เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมที่ 3 (3.3จ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์ สโลแกนชุมชนและจัดทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ.น่าน เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมที่ 2 (2.2 จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ประกาศจ.น่าน เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมที่ 2 (2.2 จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)