โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางพิสมัย ชมเชย

พัฒนาการจังหวัดน่าน

นายไพโรจน์ อรรถอาภา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางกฤษฏา ส่งต่าย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายประจักษ์จิตร สายนะที

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายพงศ์ธร ใจมนต์

พัฒนาการอำเภอแม่จริม

นายณรงค์เดช พัฒนประสิทธิ์

พัฒนาการอำเภอท่าวังผา

นายรณภพ เกลียวทอง

พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง

นางพรรษา มนูญผล

พัฒนาการอำเภอภูเพียง

นางสาวศศิวิมล ยินดี

พัฒนาการอำเภอนาน้อย

นางประกายศรี วิปุละ

พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง

นางแสงระวี รักสัตย์

พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี

พัฒนาการอำเภอปัว

นางสาววีรธิดา วงศ์มหาชัย

พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง

นางคำประไพ รักษาขันธ์

พัฒนาการอำเภอสันติสุข

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลย์ ไพบูลย์

พัฒนาการอำเภอสองแคว

(Visited 3 times, 1 visits today)