โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางณัฐนรี ศรีชัยยะ

รกท.พัฒนาการจังหวัดน่าน

นายณรงค์เดช พัฒนประสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางณัฐนรี ศรีชัยยะ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางชนิกา สุปินะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายวีระพันธ์ การินไชย

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางกฤษฏา ส่งต่าย

พัฒนาการอำเภอภูเพียง

นางสาวศศิวิมล ยินดี

พัฒนาการอำเภอนาน้อย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลย์ ไพบูลย์

พัฒนาการอำเภอนาหมื่น

นางประกายศรี วิปุละ

พัฒนาการอำเภอสันติสุข

นางลำดวน จำนงค์กิจ

พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง

นางพรมาลี ทาราทิพย์

พัฒนาการอำเภอสองแคว

นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน

พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง

นางสาววารุณี ศิริเจริญ

พัฒนาการอำเภอเวียงสา

นายอดุลย์ คำจิตร

รกท.พัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ

นางวรรณภา คงมั่น

พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน

นางอังคนา กองแสน

พัฒนาการอำเภอปัว

นายสุวิทย์ พุ่มทอง

พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง

นายชาย กล่อมสกุล

รกท.พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นางวีรินทร์ วันทมาตย์

พัฒนาการอำเภอท่าวังผา

นายเลิศยุทธ ดวงเนตร

พัฒนาการอำเภอแม่จริม

(Visited 3 times, 1 visits today)