ข่าวประชาสัมพันธ์

@น่าน : ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

@น่าน : ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

..ผู้ตรวจกรมฯ ชมพื้นที่ นวัตวิถี
ที่บ่อเกลือ…
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 ประธานกรรมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ได้นำคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
-นางสาวอุบลวรรณ คำลือ ผู้แทน อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ กรรมการ
-นางนิชานาถ กองแก้ว รองผู้อำนวยการกองการตลาดภาคเหนือ กรรมการ
-นายวิศิษฏ์ บุญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง กรรมการและเลขานุการ
-นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
-นางอัญชลี ป่งแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
ลงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ที่บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอบ่อเกลือ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและนำเที่ยวชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้และเตรียมพร้อมแก้ปัญหาอุทกภัยฯ บ้านบ่อหลวง ทั้งนี้ นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่านนำทีมหัวหน้ากลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ไปร่วมให้กำลังใจ
การนำเสนอ เสน่ห์บ่อหลวง ได้รับการนำเสนอโดยคณะกรรมการชุมชนมัคคุเทศก์น้อย กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มประกอบอาหารพื้นบ้าน พาทุกท่านนมัสการเจ้าหลวงบ่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมบ่อเกลือเจ้าสม สาธิตการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขาที่หาชมได้ยาก ตลาดสินค้าของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือสินเธาว์ภูเขา เสน่ห์นางรำชุดต้มเกลือ พร้อมองครักษ์พิทักษ์ชายชุดนักรบโบราณ (พร้อมสะเน้า) ให้อาหารปลาริมน้ำมาง : แม่น้ำสายธารหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาหลายชั่วอายุคน พากันไปกราบไหว้นมัสการหลวงพ่อทองทิพย์ ที่วิหารวัดบ่อหลวงริมน้ำมาง ชมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มสตรี (มะขามป้อม/มะระ) ล่องไปท้ายหมู่บ้านเยี่ยมชมบ่อเกลือเจ้าซางคำอีกแห่งหนึ่งของบ้านหลวง พร้อมกับการปั่นจักรยานสายเพลิดเพลินธรรมชาติล่องน้ำมางเพื่อนมัสการศาลหลักเมือง ก่อนวกกลับมาชมธรรมชาติของน้ำมางอีกฝั่งหนึ่งที่บ่อเกลือวิว รีสอร์ท ตลอดเส้นทางพบกับผู้คนที่นี่มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความน่าสนใจทุกเส้นทาง พร้อมกับเมนูเด็ดที่อร่อยปากยามมื้อกลางวัน ด้วยความเอื้ออารีจากพี่ๆ น้องๆ ต้องถือได้ว่า….นี่คือเสน่ห์ของชุมชนคนบ่อหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)