ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมประจำเดือน พัฒนาการอำเภอ (๑๕ อำเภอ) และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อกำกับตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพบปะแลกเปลี่ยนข้อราชการ ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเจ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)